Obszary praktyki


Kancelaria SGS oferuje swoim klientom kompleksową obsługę prawną (w tym procesową) w zakresie prawa budowlanego, prawa geologicznego i górniczego, prawa zamówień publicznych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa korporacyjnego, prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa rodzinnego.


 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów procesu budowlanego, w tym opartych na standardach FIDIC, takich jak umowy o roboty budowlane, umowy o podwykonawstwo, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy na zastępstwo inwestycyjne, kontrakty inżynierskie;
 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów deweloperskich;
 • Doradztwo bieżące w zakresie realizacji inwestycji budowlanych (w tym także wykonywanych w oparciu o udzielone zamówienia publiczne) od początku procesu budowlanego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi wykonawcy,
 • Doradztwo dotyczące wszelkich zagadnień o charakterze administracyjnym związanych z procesem budowlanym (m. in. w odniesieniu do niezbędnych pozwoleń na budowę etc.), w tym zagadnień ochrony środowiska związanych z realizacją inwestycji budowlanych;
 • Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym w sporach wynikających z realizacji inwestycji budowlanych.


 • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców branży górniczej oraz podmiotów współpracujących z tymi przedsiębiorcami, w tym sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z działalnością owych podmiotów;
 • Zastępstwo prawne przedsiębiorców branży górniczej przed sądami powszechnymi oraz innymi instytucjami w sporach dotyczących szkód górniczych;
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa geologicznego i górniczego, a nadto rozporządzeń i dyrektyw unijnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w działalności przedsiębiorstw branży górniczej;
 • Konsultacje prawne oraz opracowywanie projektów dokumentacji przetargowej w zakresie dotyczącym zamówień publicznych.

 • Pomoc prawna w przygotowywaniu ofert w zakresie zamówień publicznych;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przetargowych;
 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych;
 • Reprezentowanie Klientów w toku postępowań zmierzających do wyboru wykonawcy inwestycji;
 • Przygotowywanie projektów umów związanych z realizacją inwestycji między innymi w formule PPP, umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami;
 • Doradztwo w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w sprawach środowiskowych;
 • Doradztwo w procesach negocjacyjnych z instytucjami finansowymi;
 • Reprezentowanie klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi w sprawach związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych między innymi w zakresie inwestycji w drogownictwie, energetyce, zaopatrzeniu w wodę i przemyśle ciężkim.

 • Przygotowywanie strategii działań prawnych, zarówno dla dłużników/upadłych oraz wierzycieli;
 • Prowadzenie i udział w procesach negocjacyjnych dotyczących sądowych i pozasądowych porozumień z wierzycielami;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,  jak i w zakresie upadłości konsumenckiej;
 • Sporządzanie i negocjowanie pism, umów, porozumień, wniosków i innych dokumentów związanych z procesami upadłościowymi.

 • Doradztwo prawne od etapu rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym wybór jej optymalnej formy, następnie przygotowywanie dokumentacji w tym wniosków o wpis do ewidencji, a także reprezentowanie przed właściwymi organami;
 • Przeprowadzenie procesów łączenia, podziału, przekształcania i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych;
 • Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji spółek, obejmującej aspekty podatkowe, pracownicze i konkurencyjne;
 • Doradztwo w procesach negocjacyjnych z zakresu przedsięwzięć typu joint venture oraz umów pomiędzy wspólnikami;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym, w szczególności w postępowaniu rejestrowym, a także w zakresie odpowiedzialności członków organów spółki oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką;
 • Opracowywanie i implementacja zasad ładu korporacyjnego obowiązującego w grupach kapitałowych;
 • Bieżące doradztwo na rzecz organów spółek handlowych, w tym przygotowywanie i przewodniczenie zgromadzeniom spółek kapitałowych, opiniowanie i przygotowywanie protokołów i uchwał, kontraktów handlowych oraz weryfikowanie potencjalnych kontrahentów pod kątem ich kondycji finansowej i powiązań kapitałowych;
 • Opiniowanie i rozwiązywanie zagadnień prawnych oraz przeprowadzanie złożonych procesów związanych z podwyższeniem/obniżeniem kapitału, emisji akcji, a także zmian wartości nominalnych udziałów/akcji oraz ich uprzywilejowania;

 • Bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich, w tym sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów pozostających w zakresie działalności tych podmiotów;
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji wewnętrznej koniecznej dla funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym regulaminów oraz zarządzeń;
 • Doradztwo w sprawach związanych z kontraktowaniem usług medycznych i sporami z NFZ, w tym związanymi z finansowaniem świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych;
 • Pomoc prawna w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych;
 • Doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
 • Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi oraz wojewódzką komisją d/s orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawach związanych z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym dotyczących błędów medycznych.

 • Doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia;
 • Doradztwo prawne  z zakresu zwolnień grupowych;
 • Negocjowanie i proponowanie porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników;
 • Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych z pracownikami i pracodawcami;
 • Tworzenie regulaminów wewnętrznych dla pracodawców;
 • Doradztwo prawne z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

 • Doradztwo na rzecz zakładów ubezpieczeń, w szczególności w zakresie formułowania treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i relacji z Komisją Nadzoru Finansowego;
 • Doradztwo i konsultacje na rzecz brokerów ubezpieczeniowych;
 • Zastępstwo procesowe ubezpieczających, ubezpieczonych i poszkodowanych a także pośredników ubezpieczeniowych w postępowaniach likwidacyjnych i sądowych o świadczenia wynikające z ubezpieczenia oraz świadczenia odszkodowawcze, a także w sporach dotyczących klauzul niedozwolonych;
 • Reprezentowanie zakładów ubezpieczeń w sporach przed Prezesem UOKiK;
 • Doradztwo prawne na rzecz ubezpieczających na etapie zawierania, negocjowania i realizacji umów ubezpieczenia;
 • Doradztwo prawne na rzecz zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz brokerów ubezpieczeniowych, w tym w zakresie dostosowywania zagranicznych wzorców umów do wymogów polskiego prawa, a także likwidacji szkód zaistniałych w Polsce;
 • Doradztwo i reprezentacja na rzecz zakładów ubezpieczeń w zakresie szkód osobowych i majątkowych.

 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów majątkowych małżeńskich;
 • Doradztwo i zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi w sprawach o separację i rozwód;
 • Opracowywanie propozycji podziału majątku wspólnego małżonków oraz ich negocjowanie;
 • Zastępstwo prawne w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków;
 • Reprezentacja w sprawach o alimenty pomiędzy byłymi małżonkami, rodzicami a dziećmi;
 • Zastępstwo prawne w sprawach związanych z władzą rodzicielską, w tym jej ograniczeniem i pozbawieniem;
 • Doradztwo i zastępstwo prawne w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia osób fizycznych.